Profesjonalne usługi księgowe.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu księgowości, kadr i płac dla małych, średnich i dużych firm.

Poznaj warunki współpracy Kontakt

Dlaczego warto nas wybrać?

KWALIFIKACJE

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów to gwarancja kwalifikacji w zawodzie księgowego.

ZOBACZ CERTYFIKAT

BEZPIECZEŃSTWO

Nasze biuro posiada zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne rozszerzenie ubezpieczenia OC zawodowego księgowych.

ZAKRES USŁUG


PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości
 • Opracowywanie Zakładowego Planu Kont i instrukcji obiegu dokumentów
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Sporządzanie okresowych deklaracji VAT i generowanie oraz wysyłka plików JPK_VAT
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych CIT
 • Sporządzenie sprawozdań dla potrzeb GUS
 • Sporządzanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow
 • Doraźna pomoc dla pracowników działu księgowości
 • Prowadzenie przeglądów dokumentacji i procedur księgowych
 • Doradztwo w zakresie księgowości

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Sporządzanie okresowych deklaracji VAT
 • Generowanie i wysyłka plików JPK_VAT
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT
 • Doraźna pomoc i doradztwo biznesowe

PŁACE

 • Kompleksowe naliczanie miesięcznych wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło)
 • Sporządzanie pasków płac i druków RMUA
 • Przekazywanie informacji do sporządzenia przelewów na temat wysokości składek na rzecz ZUS, US i innych instytucji
 • Przygotowywanie i wysyłanie do właściwego urzędu rocznych deklaracji podatkowych dla płatnika
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • Sporządzanie i wysyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych składek
 • Naliczanie i sporządzanie informacji lub deklaracji miesięcznych i rocznych PFRON
 • Sporządzanie informacji statystycznych do GUS
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników
 • Sporządzanie zgodnie z życzeniami Klienta raportów płacowych
 • Przekazywanie danych finansowych do księgowości
 • Bieżące konsultacje w zakresie płac

KADRY I BHP

 • Prowadzenie pełnej administracji kadrowej od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy
 • Weryfikacja bieżących i kompletowanie nowych teczek personalnych
 • Nadzór lub prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz rozliczanie absencji
 • Organizowanie szkoleń BHP dla pracowników
 • Prowadzenia ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, o prawa autorskie) zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników i zleceniobiorców w ZUS
 • Sporządzanie informacji statystycznych o zatrudnieniu do GUS
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych

USŁUGI DODATKOWE

 • Doradztwo i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Pomoc przy tworzeniu biznesplanów
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie działalności
 • Pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych
 • Doradztwo w zakresie kontroli i optymalizacji kosztów, zarządzania aktywami i pasywami
 • Kontrola finansowa
responsive devices
Warunki współpracy

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Minimalna miesięczna opłata netto za obsługę PKPiR 100 zł, ksiąg rachunkowych 600 zł (ceny ryczałtowe zależne od obowiązku VAT, ilości dokumentów miesięcznie) plus dodatkowa opłata za zamknięcie roku i sporządzenie SF.

Opłata za pełną miesięczną administrację kadrowo-płacową jednego pracownika od 50 zł, plus dodatkowa opłata za sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych, (opcjonalnie wyższy ryczałt księgowy zawierający w sobie obsługę kadrowo-płacową).

Minimalny okres trwania umowy 12 miesięcy.

Fakturowanie świadczonych usług co miesiąc, począwszy od pierwszego miesiąca współpracy z góry.

Skontaktuj się z nami!

O FIRMIE

BRIXEN-FK od kwietnia 2013 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu księgowości, kadr i płac dla małych, średnich i dużych firm.

W BRIXEN-FK zatrudniamy pracowników, którzy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pracownicy posiadają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg potwierdzone certyfikatem Ministerstwa Finansów.

Naszym Klientom oferujemy bieżącą obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową, BHP i doradztwo biznesowe. Realizowane przez nas prace mają na celu zapewnienie profesjonalnego wykonania obowiązków księgowych i podatkowych oraz identyfikację ryzyk podatkowych.

Atutem BRIXEN-FK jest wiedza i doświadczenie zawodowe pracowników oraz stała współpraca z doświadczonymi doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. Oferowane przez nas usługi mają na celu wspomaganie procesu zarządzania w jednostkach gospodarczych poprzez indywidualizację proponowanych rozwiązań.

AKTUALNOŚCI

Od 1 stycznia 2018 wszystkie firmy składające deklaracje VAT, w tym również mikroprzedsiębiorcy, mają obowiązek prowadzenia ewidencji VAT zakupu i sprzedaży elektronicznie i przesyłania jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego - JPK_VAT do administracji skarbowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów - www.jpk.mf.gov.pl

PRACA

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres .
Prosimy o informację o możliwym wymiarze czasu pracy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami.

KONTAKT


Biuro Rachunkowe „BRIXEN-FK”

Magdalena Banaszak


Ślęza, ul. Tulipanowa 2
55-040 Kobierzyce

NIP: 8942340935
REGON: 022117759

www.brixenfk.pl
e-mail:
Tel: (48) 663 779 443
Tel: (48) 504 848 706